potrubí a nádrže, Muroň
Veřejná obchodní společnost

Zpracování osobních údajů

Osobní údaje na tomto webu

Tyto webové stránky neshromažďují osobní údaje uživatelů. Nepoužívají cookies a (s výjimkou zřetelně označených) neobsahují odkazy mimo tento web.

Uvědomte si prosím, že poskytovatel internetového připojení a poskytovatel webhostingu mohou shromažďovat a zpracovávat některá data (jako vaši IP adresu, informace o vašem zařízení, operačním systému a prohlížeči) ve svých serverových a bezpečnostních záznamech.

Informace o zpracování osobních údajů ve společnosti PONAM

Tato informace slouží k zajištění transparentní informovanosti našich zákazníků, dodavatelů a uchazečů o zaměstnání jakožto subjektů údajů o zpracování jejich osobních údajů. Osobní údaje zpracovává společnost PONAM jakožto správce osobních údajů v rámci svého podnikání.

Kontaktní údaje správce údajů:

PONAM - potrubí a nádrže, Muroň
Veřejná obchodní společnost
Na Hradě 320
CZ-78961 Bludov
Telefon: 583 238 195
e-mail: ponam@ponam.cz

Rozsah zpracování osobních údajů:

 • zákazníci, dodavatelé:
  jméno, příjmení, pracovní kontaktní údaje (adresa, telefonní číslo, e-mailová adresa apod.)
 • uchazeči o zaměstnání:
  jméno, příjmení, kontaktní údaje (telefonní číslo, e-mailová adresa apod.) a dále údaje, které uchazeč sám sdělí v profesním životopisu

Účely zpracování:

zpracováváme osobní údaje pouze:

 • pro naše podnikání (pro plnění smluv, objednávek apod.),
 • pro plnění zákonných povinností,
 • pro ochranu svých zájmů (správa závazků a pohledávek, soudní/správní/jiná řízení apod.)

Příjemci nebo kategorie příjemců osobních údajů:

 • státní instituce;
 • dodavatelé zboží a služeb, zákazníci.

Automatizované rozhodování:

Na základě osobních údajů nedochází k automatizovanému rozhodování včetně profilování.

Předávání osobních údajů do třetích zemí:

Osobní údaje nejsou předávány do třetích zemí nebo mezinárodním organizacím.

Práva subjektů zpracování osobních údajů:

 • právo na přístup k osobním údajům, které správce ve Vašem případě zpracovává, včetně práva na jejich kopii;
 • právo na opravu Vašich osobních údajů v případě, že by byly v kterémkoli směru nesprávné, či nepřesné;
 • právo na výmaz ("být zapomenut") v následujících případech:
  • vaše osobní údaje již nejsou nezbytné pro účel, pro který byly získány/zpracovávány;
  • vznášíte námitku proti zpracování a neexistuje oprávněný důvod pro další zpracování;
  • vaše osobní údaje byly zpracovávány protiprávně nebo je jejich výmaz povinný ze zákona;
 • právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které je prováděno z důvodu oprávněného zájmu správce nebo třetích osob;
 • právo na omezení zpracování, a to v následujících případech:
  • jestliže popíráte přesnost osobních údajů, a to na dobu potřebnou k tomu, aby správce mohl přesnost osobních údajů ověřit;
  • jestliže je zpracování protiprávní, ale vy namísto výmazu osobních údajů požadujete omezení jejich použití;
  • jestliže správce již osobní údaje nepotřebuje pro účely zpracování, ale Vy je požadujete pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků;
  • jestliže jste již vznesl(a) námitku proti zpracování, a to v případě zpracování v oprávněném zájmu správce či třetích osob, dokud nebude ověřeno, zda oprávněné důvody správce převažují nad Vašimi oprávněnými důvody;
 • kromě výše uvedeného máte také právo podat stížnost u dozorového úřadu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7.
Kontaktní info

PONAM v.o.s.
Na Hradě 320
789 61 Bludov

e-mail: ponam@ponam.cz
telefon: 583 238 195
fax: 583 238 195

Obrázek dne
Obrázek na

Více obrázků najdete v sekci Foto galerie.

PONAM v.o.s.
Na Hradě 320
789 61 Bludov

e-mail: ponam@ponam.cz
telefon: 583 238 195
fax: 583 238 195